- reset +
Members Login

Македонски
Home
Construction software


ЗОШТО GALA SOFTWARE

* Комплетно ги решава прашањата за пресметка на вредноста на работата, материјалите и машините. Планирање, контрола на количините и  финансиите, складиштето, фактурирањето.
* Во било кој момент  Ви се достапни информации за финансиската состојба на проектот,износот на средставата (планирано/потрошено), временскиот статус на проектот
* Во гарантниот рок (и после него) имате техничка подршка (преку телефон или преку соопствен програм за далечинска подршка), како и пристап на новите верзии.
* Работа и комуникација со водечките 2D, 3D апликации (AutoCAD, ProgeCAD, ArchiCAD, Tekla, Nemetschek, Arcon ...) - Video.
* Неколку стотина инженери, раководители на проекти, инвеститори, проект менаџери, економисти ... го користат програмот во секојдневната работа.
* Модерен, едноставен и технолошки напреден софтвер, заснован на  Microsoft технологиите, богат со опции кои што не му пречат на корисникот.
* Комуникација со другите состави (ERP, Microsoft Office (Excel, Word ...) и отвореност преку API или директен пристап во базата на податоци.
* Развиен е во соработка со Градежниот факултет од Загреб, што гарантира оптимална и квалитетна работа како и користење на градежните стандарди.

ШТО Е GALA SOFTWARE?

Програмско решение за градежната струка, кое што во потполност ги решава прашањата на орагнизација на претпријатијата, калкулации, планирања, контрола на трошоците, пресметка на изведените работи.

КОИ СЕ КОРИСНИЦИ?

Изведувачите на градежните работи, подизведувачи, проект менаџери, раководители на градилиштата, инвеститорите, фирмите за инженеринг...

ТИПОВИ НА ИНДУСТРИЈА

Градежништво(високо/ниско градба, завршни и занаетчиски работи, електро/водовод/лимарски работи...), челични конструкции, монтажни објекти ...